• Witamy w naszej szkole

  • Zatańcz z nami

  • Odpręż się

  • Po prostu tańcz

Tańcz z nami

Regulamin Szkoły 4step

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Szkoła Tańca 4STEP Bartosz Smoleń z siedzibą przy ul. Ryszarda Wagnera 2/1, 52-129 Wrocław, powiat Wrocław, woj. dolnośląskie działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG).

2. W ramach działalności Szkoła Tańca 4STEP organizuje kursy tańca oraz pochodne inicjatywy zgodnie z ofertą  umieszczoną na stronie www.4step.pl.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2020 r.

II. ZAPISY NA ZAJĘCIA

1. Na zajęcia taneczne prowadzone przez Szkołę Tańca 4STEP mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (dalej „Kursant” lub „Uczestnik”).

2. Zapisu na wybrane zajęcia do danej grupy można dokonać na dwa sposoby:

2.1. telefonicznie lub mailowo

2.2. wypełniając formularz zapisu zamieszczony na stronie www.4step.pl

3. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej Szkoła Tańca 4STEP. O przyjęciu na kurs tańca decyduje kolejność zapisów oraz wpłat.

4. Kursant, który wpłacił zadatek, jednak nie stawił się na pierwszych zajęciach i nie zgłosił nieobecności, powinien w ciągu trzech dni od terminu tych zajęć poinformować Szkołę Tańca 4STEP o chęci uczestniczenia w kolejnych zajęciach. W przeciwnym wypadku Szkoła Tańca 4STEP zastrzega sobie prawo do usunięcia tej osoby z listy bez konieczności jej powiadamiania  i zwrócenia wniesionej opłaty.

8. Szkoła Tańca 4STEP poinformuje Kursanta  telefonicznie lub za pomocą sms-a o terminie rozpoczęcia kursu.

9. Wskazany termin rozpoczęcia kursu może ulec zmianie w przypadku, gdy liczba uczestników jest zbyt mała.

III. OPŁATY

1. Opłat za zadatek, pakiety zajęć lub karnety na wybrane zajęcia można dokonać w następujące sposoby:

1.1. poprzez stronę internetową www.activenow.pl lub za pomocą przelewu bankowego na podane konto 4STEP,

1.2. osobiście u instruktora, gotówką;

2. W przypadku opłat za zajęcia taneczne Kursant może wykupić, pakiet zajęć miesięcznych.

3. Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę, proszone są o przesłanie maila na adres kontakt@4step.pl z pełnymi danymi na jakie ma być wystawiona faktura i zgłoszenie tego faktu przed dokonaniem opłaty.

4. W przypadku dokonywania opłaty za pomocą przelewu bankowego, Kursant powinien podać w jego tytule: imie i nazwisko, dzień i miejsce zajęć. W przypadku braku wymaganych danych, Szkoła Tańca 4STEP nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub opóźnione zaksięgowanie płatności.

5. Opłata i uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.

IV. ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ I ZASTĘPSTWA 

1. Szkoła powiadamia Kursantów o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości sms lub telefonicznie oraz w miejscu, w którym zwyczajowo odbywają się zajęcia kursu tańca.

2. Szkoła Tańca 4STEP zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących przypadkach:

2.1. zapisania się na kurs mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników potrzebna do jego rozpoczęcia;

2.2. zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na zajęcia poniżej minimalnej liczby uczestników potrzebnej do jego kontynuacji.

3. W przypadku rozwiązania grupy, Szkoła Tańca 4STEP zwraca wpłacone opłaty, umożliwia przepisanie się do innej grupy, w której są miejsca.

4. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kurs, organizowane jest zastępstwo.

5. Szkoła Tańca 4STEP zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w przypadkach:

5.1. gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć;

5.2. braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora;

6. W przypadku odwołania poszczególnych zajęć, Szkoła Tańca 4STEP daje możliwość odrobienia ich w innym terminie.

V. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

1. Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem obowiązującym w danym semestrze.

2. W szczególnych przypadkach Szkoła Tańca 4STEP zastrzega sobie prawo przeniesienia zajęć do innej siedziby, jeśli dni i godzina zajęć nie ulegną zmianie.

3. Szkoła tańca 4STEP dajce możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach,

4. W przypadku zgłoszenia nieobecności Kursant ma możliwość odrobienia zajęć w ciągu miesiąca z inną, dowolnie wybraną grupą. Nie ma możliwości przepisywania opłat na kolejne zajęcia.

6. Nie ma obowiązku powiadamiania Szkoły Tańca 4STEP o terminie i grupie, w której zajęcia będą odrabiane.

7. Jeżeli nieobecność na zajęciach nie zostanie zgłoszona w wyznaczonym terminie opłata za zajęcia nie zostanie zwrócona.

8. Opłata za zajęcia nieodrobione w ciągu miesiąca nie jest zwracana.

9. Za zachowanie, które innym uczestnikom przeszkadza w zajęciach instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z sali i szkoły.

10. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie Szkoła Tańca 4STEP, bez pisemnej zgody jej kierownictwa, jest zabronione.

VI. BEZPIECZEŃSTWO

1. Szkoła Tańca 4STEP nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków powstałych bez winy Szkoły Tańca 4STEP.

2. Uczestnik zajęć w Szkole Tańca 4STEP może ubezpieczyć się we własnym zakresie.

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.

4. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu. W przeciwnym wypadku instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z zajęć. Kursant po zmianie obuwia ma prawo powrócić na zajęcia. Opłata za zajęcia, w których Kursant został usunięty za brak obuwia na zmianę nie jest zwracana.

5. Dla bezpieczeństwa i komfortu należy zmieniać również strój, o ile wymaga tego dany styl tańca. Informacje o stosownym obuwiu i stroju udziela instruktor.

6. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie szkoły, a także w szafkach szkoła nie odpowiada. W przypadku kradzieży uczestnik zajęć powinien niezwłocznie poinformować instruktora.

7. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie dźwięku.

8. Osoba zapisująca się na kurs w Szkole Tańca 4STEP, powinna skontrolować wcześniej swój stan zdrowia.

VII.     ZASADY UDZIAŁU W ZAJĘCIACH STACJONARNYCH/ REŻIM SANITARNY

Wprowadziliśmy poniższe zasady do realiów naszych siedzib zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz  ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, stosując interpretację przepisów

Prosimy o stosowanie wytycznych dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.

  • Prosimy o dezynfekcję rąk  po wejściu do szkoły oraz przed i po zajęciach.
  • Prosimy o przemieszczanie się po strefach ogólnie dostępnych w maskach sanitarnych zakrywających usta i nos stosując odpowiednie odstępy pomiędzy osobami. Pracownik Szkoły ma prawo do wyproszenia osoby niestosującej się do wyznaczonych wymogów sanitarnych.
  • Po wejściu na salę nie ma obowiązku korzystania z maseczek, należy jednak pamiętać o konieczności wymaganego od siebie 1,5 m odstępu.
  • zajęcia w parach odbywają się normalnie, tak jak przed epidemią, nie będzie jednak już zmian w parach.
  • Na zajęcia prosimy przychodzić już przebranymi by uniknąć zagęszczenia osób. Prosimy zmienić obuwie.
  • Pomiędzy zajęciami będziemy dezynfekować elementy wspólnego użytku najczęściej dotykane.  
  • Kursanci nie mogą brać udziału w zajęciach jeśli obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej lub kontaktowali się z osobami zakażonymi, objętymi kwarantanną lub izolacją, mieli w ciągu ostatnich 10 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chora na COVID-19.

VIII. REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje związane z kursem tańca lub jego organizacją Uczestnicy powinni zgłaszać do Szkoły Tańca 4STEP na wskazany adres, na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia kursu tańca, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Szkoły Tańca 4STEP oraz mediach społecznościowych (w tym opisów i zdjęć) bez pisemnej zgody Szkoły Tańca 4STEP.

X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi Szkołę Tańca 4STEP powstałe w wyniku jego działania.

2. Na terenie Szkoły Tańca 4STEP obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.

3. Na teranie Szkoły Tańca 4STEP obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów oraz motorów.

4. Na salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia jedzenia i napojów, wyjątkiem są napoje w zakręcanych plastikowych butelkach.

5. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy, kursanci odrabiający zajęcia i instruktor.

6. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach, mogą wziąć udział w pierwszych zajęciach nieodpłatnie, jeśli zrezygnują z dalszego uczestnictwa. W razie zapisania się na kurs, zajęcia próbne zaliczone będą do opłaty miesięcznej. 

8. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

XI.OCHRONA PRYWATNOŚCI

Szkoła Tańca 4STEP przetwarza dane osobowe z poszanowaniem zasad określonych w Art. 5 RODO, realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Bartosz Smoleń prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szkoła Tańca 4STEP Bartosz Smoleń, pod adresem ul. Wagnera 2/1, 52-129 Wrocław, NIP: 7542768215.

2) Możesz skontaktować się z nami w sprawie swoich danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@4STEP.pl, bądź przesyłając pismo na adres Administratora podany powyżej.

3) Możemy przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

– Umożliwienie osobom uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Szkołę Tańca;

– Analiza korzystania przez odwiedzających z witryny internetowej oraz automatyczne rozpoznawanie tych osób podczas kolejnych wizyt za pomocą plików cookie usługi Google Analytics oraz możliwość zebrania statystyk celem usprawnienia działania strony internetowej;

– Udostępnianie danych dot. odwiedzających portalowi Facebook celem targetowania reklam szkoły tańca 4STEP do osób, które wcześniej odwiedziły witrynę szkoły tańca 4STEP;

– Promocja marki, pozyskiwanie informacji dot. profilowania i targetowania reklam;

– Promocja marki, przesyłanie informacji handlowych, w tym informacji o promocjach.

4) Podstawą przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych jest m.in.:

– Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO – działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy uczestnictwa w zajęciach tanecznych;

-Uczestnicząc w zajęciach wyrażasz zgodę na publikowanie swojego wizerunku w mediach społecznościowych i na stronie internetowej;

– Zgoda na zamieszczenie plików cookies

– Art. 6, ust. 1, lit. a – zgoda wyrażona poprzez akceptację wyświetlenia kodu śledzącego Google Analytics;

– Art. 6, ust. 1, lit. a – zgoda wyrażona poprzez akceptację wyświetlania Facebook Pixel i zamieszczenia plików cookie związanych z tą usługą;

– Art. 6, ust. 1, lit. a) RODO – zgoda osób, których dane dotyczą, okazania poprzez kliknięcie przycisku “Lubię to”;

5) Administrator będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie
na podstawie przepisów prawa w ramach przysługującego mu uprawnienia, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego lub skorzystania z uprawnienia przysługującego na podstawie przepisów prawa. Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom działającym na rzecz Administratora w oparciu o powierzenie przetwarzania danych.

6) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

7) Twoje dane osobowe mogą podlegać profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

8) Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z relacji z użytkownikiem, przez czas, jaki jest niezbędny do zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Administrator może jednak wcześniej usunąć Twoje dane osobowe o ile uzna, że doszło do zrealizowania celu przetwarzania.

9) Przysługuje Ci prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu na podstawie art. 15 RODO; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art. 16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

10) Jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA 4STEP

Każdy tancerz ma obowiązek przestrzegać postanowień naszego regulaminu

Dane kontaktowe

Telefon: +48 796 104 154

 

Adres
Wrocławska 1
Żerniki Wrocławskie
Godziny pracy

Pon-Pt
16:00 – 21:30

Śledź nas